Mucanje

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu, ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja kod muške dece.

Etiologija je nepoznata. Postoji skoro stotinu raznih teorija o postanku mucanja. Najverovatnij uzroci su nasledna dispozicija, rano oštećenje mozga, posebni psihološki uslovi u toku razvoja govora i uticaj sredine u kojoj dete raste.

Mucanje predstavlja poremećaj normalnog toka govora. Pri fonaciji se javljaju klonični, ređe tonični grčevi govorne nus - pokret - muskulature. Ponekada postoje i tzv. nuspokreti (grimase na licu, pokreti nogu i ruku i sl). Kod osoba koje mucaju uvek postoji strah od govora (logofobija). Za vreme pevanja se mucanje ne javlja.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una